Szanujemy prywatność naszych klientów i dbamy w sposób szczególny o ochronę ich Danych Osobowych. Z powyższych względów, dla zapoznania użytkowników sklepu internetowego uniqcbd.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”) z transparentnymi zasadami gromadzenia oraz przetwarzania przez nas Danych Osobowych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Przez Dane Osobowe, o których mowa powyżej, rozumiemy każdorazowo wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak m.in. imię i nazwisko, adres czy numer telefonu. Przedmiotowe Dane gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z naszego Sklepu Internetowego i wyłącznie w minimalnym zakresie, niezbędnym do takiego korzystania.

 

Wszystkie niezbędne Dane Osobowe – o których mowa poniżej – gromadzimy oraz przetwarzamy w naszym serwisie zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności „RODO”), w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 344).

1.     Kto przetwarza Twoje Dane Osobowe?


 

1.1.  Administratorem Danych Osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego uniqcbd.pl jest Daniel Husar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UNIQ Daniel Husar z siedzibą w Górkach Małych (43-436) przy ulicy Wesołej 5, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5482728865, REGON: 385275810 (zwany w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności „Administratorem”).


 

2.     Jakie kategorie Danych Osobowych przetwarzamy?

 2.1.W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego zlokalizowanego pod domeną uniqcbd.pl, w szczególności zaś w celu rejestracji w naszym serwisie oraz składania i obsługi zamówień, gromadzimy i przetwarzamy następujące Dane Osobowe podane przez użytkownika:

 

2.1.1.  w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), adres zamieszkania (adres dostawy), numer telefonu oraz data urodzenia. Administrator niniejszym oświadcza, iż wymóg podania przez użytkownika Danych Osobowych w postaci daty urodzenia następuje wyłącznie w celu weryfikacji jego pełnoletniości oraz możliwości korzystania z usług świadczonych przez Sklep Internetowy;

 

2.1.2.   w przypadku przedsiębiorców: imię i nazwisko, firma przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, adres prowadzonej działalności (adres dostawy), numer telefonu oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);


 

2.2.   W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego uniqcbd.pl automatycznie gromadzimy również – wyłącznie dla poprawy jakości świadczonych przez nas usług lub funkcjonalności serwisu – dane techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) urządzenia użytkownika, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. W celach statystycznych przechowujemy również informacje na temat logowania użytkowników (takie jak data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data wyrażenia zgód w serwisie, data ostatniego logowania) oraz typu i rodzaju wykorzystywanej przez nich przeglądarki internetowej.

  

3.     W jakim celu przetwarzamy Dane Osobowe? 


 

3.1.   Dane Osobowe przetwarzamy w następujących celach:


 

3.1.1. w celu rejestracji w Sklepie Internetowym zlokalizowanym pod domeną uniqcbd.pl oraz zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej z dokonanym zakupem, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, realizacji dostawy i obsługi płatności). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w czasie korzystania z naszej witryny podano nam Dane Osobowe, których podanie było opcjonalne (np. wprowadzając dane do formularza nieoznaczonego jako obowiązkowy) to podstawą przetwarzania takich danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 


 

3.1.2.w celu prowadzenia bieżącej korespondencji lub komunikacji (na podany przez Panią/Pana adres email lub numer telefonu, także przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w związku z usługami świadczonymi przez nasz Sklep oraz złożonymi przez Państwa zamówieniami. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu sprawnej realizacji umów, ich wykonywania lub obsługi;


 

3.1.3. w celu ich przekazania do operatów płatności wskazanych w naszej witrynie w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych w takim przypadku jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


 

3.1.4. w celu ich przekazania do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi przewozu towarów (przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim) wskazanym w naszej witrynie, w związku z dostawą zamówionych przez użytkownika produktów. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych w takim przypadku jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


 

3.1.5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności związanych z płaceniem należności publicznoprawnych, prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);


 

3.1.6. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustalaniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami mogącymi powstać w ramach realizowanej współpracy gospodarczej. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych w takim przypadku jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 


 

3.1.7. w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju witryny lub promocji usług;


 

3.1.8. w celu kierowania przez Sklep Internetowy zlokalizowany pod domeną uniqcbd.pl treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu wyraźnie zamówionej przez użytkownika komunikacji marketingowej, w tym w formie opcjonalnych newsletterów, tj. wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach lub konkursach. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyrażono wyraźną, dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną (zgoda opcjonalna), którą zawsze można wycofać lub odmówić jej udzielenia;


 

3.1.9.  w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa witryny, usuwania ewentualnych awarii lub błędów usług dostępnych za jego pośrednictwem, a także zarządzania witryną;  


 

4.     Jak długo przechowujemy Dane Osobowe? 


 

4.1. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Dane takie będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda, Dane takie będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku woli wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości elektronicznej lub listu na adres podany w dziale „Kontakt” naszego Sklepu Internetowego (lub za pośrednictwem dostępnego pod tym adresem formularza kontaktowego).


 

4.2.  Okresy przechowywania Danych Osobowych mogą zostać przedłużone w przypadku, gdy Dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, Dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane;


 

5.     Komu udostępniamy Twoje Dane Osobowe?


 

5.1.   Podane w naszym Sklepie Internetowym Dane Osobowe nie są udostępnianie przez nas jakimkolwiek osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 5.2. poniżej. 


 

5.2.   Dla realizacji celów określonych treścią ust. 3 powyżej, Dane Osobowe wprowadzone do naszego Sklepu Internetowego możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:


 

5.2.1.podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego Sklepu Internetowego, utrzymania oprogramowania lub przechowywania danych oraz usługi analityczne, określone w Polityce Cookies;


 

5.2.2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi przewozu towarów (przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim), wyłącznie w celu realizacji dostawy zamówionych przez użytkownika produktów;


 

5.2.3.podmiotom świadczącym na rzecz naszej Spółki usługi podatkowo – księgowe lub prawne, w związku z finansowym rozliczeniem współpracy gospodarczej w ramach Sklepu Internetowego uniqcbd.pl lub dochodzeniem wierzytelności;


 

5.2.4. organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, przy czym ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych;


 

Ujawnienie wskazanym wyżej podmiotom Państwa Danych Osobowych następuje przy zachowaniu podwyższonej poufności tych Danych, jedynie w celach określonych niniejszą klauzulą, nadto w zakresie niezbędnym dla realizacji łączącej Panią/Pana i Administratora współpracy lub umowy.


 

5.3.   Administrator nie przekazuje jakichkolwiek Danych Osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.


 

6.     Twoje prawa 


 

6.1.   W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych, masz następujące prawa:


 

6.1.1.  Prawo do sprzeciwu 


 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla prawnie uzasadnionych celów ze względu na szczególną sytuację. Masz prawo zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu – ze względu na swoją szczególną sytuację - wobec przetwarzania Twoich danych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). Zgłaszając sprzeciw powinieneś wskazać swoją szczególną sytuację uzasadniającą jego zgłoszenie, a my ocenimy sprzeciw. Przestaniemy przetwarzać Twoje Dane w tych celach w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu, chyba że w stosunku do tych Danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje Dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;


 

6.1.1.1.   Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Użytkownik ma również prawo do zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych dla potrzeb marketingu, bez konieczności jego uzasadniania;


 

6.1.1.2.   Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami wysyłając nam e-mail na adres: bok@uniqcbd.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany na stronie „Kontakt” naszego Sklepu Internetowego.


 

6.1.2.  możesz uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich Danych Osobowych (art. 15 RODO);


 

6.1.3.  możesz zażądać:


 

6.1.3.1.    na podstawie art. 16 RODO - niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie Danych Osobowych (jeśli są nieprawidłowe);


 

6.1.3.2.    na podstawie art. 16 RODO - uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;


 

6.1.3.3.    na podstawie art. 17 RODO - niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie Danych Osobowych („Prawo do bycia zapomnianym”) – z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO – jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:


 

6.1.3.3.1.  Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;


 

6.1.3.3.2.   cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;


 

6.1.3.3.3. wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych;


 

6.1.3.3.4.  Twoje Dane Osobowe były przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem;


 

6.1.3.3.5. Twoje Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;


 

6.1.3.3.6.    Twoje Dane Osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;


 

6.1.3.4.    na podstawie art. 18 RODO - ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie Danych Osobowych, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:


 

6.1.3.4.1.    kwestionujesz prawidłowość Twoich Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;


 

6.1.3.4.2.    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;


 

6.1.3.4.3.    Twoje Dane Osobowe nie są nam już potrzebne dla celów przetwarzania, jednakże są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;


 

6.1.3.4.4.  wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania Twoich Danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu; 


 

Poinformujemy o sprostowaniu lub usunięciu Twoich Danych Osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania - zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO - każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy te Dane w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Poinformujemy Ciebie również o tych odbiorcach, jeżeli tego zażądasz.


 

6.1.4.na podstawie art. 20 RODO - możesz zażądać przekazania Twoich Danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego („Prawo do przenoszenia danych”). Otrzymane Dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;


 

6.1.5.  możesz żądać anonimizacji Twoich Danych oraz korzystać z prawa do bycia informowanym o Danych przez nas wykorzystywanych w ramach naszej współpracy. Niezależnie od tego będziesz informowany każdorazowo o fakcie naruszenia bezpieczeństwa ochrony Twoich Danych w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


 

6.1.6.  Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas pochodzących od Ciebie Danych Osobowych narusza Twoje prawa napisz do nas. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www: uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).


 

7.     Poufność Twoich Danych


 

7.1.   W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych zobowiązujemy się do zachowania ich w ścisłej tajemnicy oraz należytego zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dane osobowe zebrane w trakcie naszych kontaktów są objęte tajemnicą i są przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującego prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.


 

8.     Wymóg zgody na przetwarzanie


 

8.1.Podanie Danych Osobowych w naszym Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w ust. 3 powyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Sklepie Internetowym, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w ust. 3 powyżej.


 

8.2. W przypadku przekazania Twoich Danych Osobowych do operatora płatności w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie za pośrednictwem Sklepu Internetowego uniq.pl przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, podanie Twoich Danych Osobowych jest wymagane w celu realizacji takiej płatności i potwierdzenia jej dokonania przez Operatora na rzecz Sklepu uniqcbd.pl. 


 

9.     Newsletter


 

9.1. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego na rzecz użytkowników Sklepu Internetowego, którzy wyrazili wyraźną, dobrowolną zgodę na zapisanie się do newslettera i w tym celu podali swoje imię oraz adres poczty elektronicznej (email). Wyrażenie zgody na korzystanie z usługi newslettera, w tym podanie ww. danych, jest dobrowolne i może zostać w każdym czasie cofnięte. Administrator informuje jednak, iż niepodanie wyżej wskazanych Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi newslettera.


 

9.2.   Dane Osobowe podane w związku z korzystaniem z usługi newslettera przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w następujących celach:


 

9.2.1.     w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest w takim wypadku niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);


 

9.2.2.     w celu przesyłania użytkownikowi wyraźnie zamówionych informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu usług i produktów oferowanych przez Sklep Internetowy zlokalizowany pod domeną uniq.pl przy pomocy środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 344) – podstawą prawną przetwarzania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;


 

9.2.3.   w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Sklepie Internetowym w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;


 

10.  Cookies


 

10.1.  W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie nasz Sklep Internetowy wykorzystuje pliki Cookies. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Cookies nie zbierają jakichkolwiek Danych osobowych użytkowników i służą wyłącznie identyfikacji jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania naszego serwisu;


 

10.2.Nasz Sklep Internetowy stosuje dwa typy plików Cookies: (i) pliki Cookies techniczne służące utrzymaniu sesji użytkownika po zalogowaniu oraz (ii) Cookies analityczne: google-analytics.com służące do prowadzenia statystyk dla witryny uniq.pl.  Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w  Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.


 

10.3. Pliki Cookies sesyjne pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki Cookies stałe pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.


 

10.4. Poziom ochrony przed Cookies Użytkownik może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez Użytkownika oznacza zgodę na zastosowanie Cookies w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu domyślnych parametrów. Brak możliwości zapisywania / odczytywania plików Cookies przez nasz Sklep może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z jej funkcjonalności.


 

11.  Postanowienia inne 


 

11.1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdują przepisy odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


 

11.2.  Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email lub Sklepu Internetowego. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.