1.     Postanowienia ogólne

 

1.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Daniela Husara prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą UNIQ Daniel Husar z siedzibą w Górkach Małych (43-436) przy ulicy Wesołej 5, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5482728865, REGON: 385275810 za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod domeną www.uniqcbd.pl (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w związku z prowadzeniem tego Sklepu Internetowego.

 

1.2.  Sklep Internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.uniqcbd.pl jest prowadzony przez Daniela Husara prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą UNIQ Daniel Husar z siedzibą w Górkach Małych (43-436) przy ulicy Wesołej 5, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5482728865, REGON: 385275810.

Dane kontaktowe:

1.2.1.  adres siedziby: UNIQ Daniel Husar , ul. Wesoła 5, 43-436 Górki Mały;

1.2.2.  adres poczty elektronicznej: bok@uniqcbd.pl;

 

1.3.    Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 (słownie: osiemnaście) lat.

 

1.4.  Prawa do wszelkich treści udostępnianych w Sklepie Internetowym, w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, know-how, metodyka działania Sklepu oraz jego rozwiązania techniczne, nazwa witryny, znaki towarowe Sprzedawcy lub partnerów Sklepu, w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, projekty, szkice, rysunki, slogany, treści merytoryczne lub inne utwory, bez względu na formę ich prezentacji lub utrwalenia, w tym opisy świadczonych przez Sprzedawcę usług stanowią wyłączną własność Daniela Husara prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą UNIQ Daniel Husar lub ich właścicieli, nadto podlegają bezwzględnej ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz konwencji międzynarodowych. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na fakt, że wykorzystywanie w jakikolwiek sposób wskazanych wyżej praw lub utworów bez zgody Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione. Zabrania się kopiowania, powielania, korzystania, rozporządzania w jakiejkolwiek formie lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym, odpłatnie lub nieodpłatnie z jakichkolwiek treści zamieszczonych pod adresem Sklepu Internetowego pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane naruszenie, przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa.

 

1.5.  Treści zamieszczone w Sklepie Internetowym udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią / nie zastępują w żadnym wypadku porady medycznej. Wszelkie informacje zamieszczone w Sklepie internetowym są dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych ani nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia. Żadna z informacji zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem Sklepu internetowego nie ustanawia relacji lekarz-pacjent pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą lub jakąkolwiek osobą działającą w jego imieniu. Żadna z informacji zamieszczonych w Sklepie internetowym nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia jakiegokolwiek pacjenta lub w inny sposób być wykorzystywana lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub praktyka medyczna. Treści zamieszczane w Sklepie internetowym nie zastępują w żadnym wypadku obowiązku zasięgnięcia porady lekarza lub innego wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych odnośnie sposobu leczenia zalecanego dla Użytkownika w zakresie jego diagnozy lub stanu chorobowego. Nigdy nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać jej zasięgnięcia z powodu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym.

 

1.6. W żadnym wypadku nie można wykorzystywać informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym do diagnozy medycznej choroby czy problemu zdrowotnego ani do przepisywania lub stosowania leków. Obowiązkiem Użytkownika jest skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, którzy są pracownikami służby zdrowia i są upoważnieni do wydawania opinii dostosowanych do konkretnej sytuacji.

 

1.7.  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami, w tym podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Niedopuszczalne jest umieszczanie w witrynie treści uznawanych powszechnie za niewłaściwe lub obraźliwe, treści wprowadzających w błąd lub innych zmierzających do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego czy też uczciwości kupieckiej

 

2.     Definicje

 

2.1.    Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

2.1.1.

Sprzedawca

oznacza każdorazowo Daniela Husara prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą UNIQ Daniel Husar z siedzibą w Górkach Małych (43-436) przy ulicy Wesołej 5, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5482728865, REGON: 385275810;

 

2.1.2.

Sklep Internetowy

oznacza każdorazowo sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.uniqcbd.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Towaru;

 

2.1.3. 

 

Klient

oznacza każdorazowo podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 

2.1.4. 

 

Konsument

oznacza każdorazowo osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

2.1.5.   

Przedsiębiorca

oznacza każdorazowo osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

2.1.6. 

 

Konto Klienta

oznacza każdorazowo przydzieloną Klientowi, identyfikowaną za pomocą adresu poczty elektronicznej, część Sklepu Internetowego, umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności Sklepu, w tym dostęp do wszelkich niezbędnych danych użytkownika (w tym Danych Osobowych przetwarzanych w Sklepie) oraz informacji związanych z korzystaniem z witryny;

 

2.1.7. 

 

Rejestracja

oznacza każdorazowo jednorazową czynność, polegającą na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 

2.1.8. 

 

Regulamin

oznacza każdorazowo niniejszy Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego znajdującego się pod domeną www.uniqcbd.pl, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 344) o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

2.1.9. 

 

Dostawca

oznacza każdorazowo przedsiębiorstwo pocztowe lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą w zakresie dostawy Towarów;

 

2.1.10.

 

Towar

oznacza każdorazowo rzecz ruchomą, której dotyczy Umowa sprzedaży, prezentowaną w Sklepie Internetowym Sprzedawcy;

 

2.1.11.

 

Umowa sprzedaży

oznacza każdorazowo umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą;

 

 

3.      Rejestracja

 

3.1. Warunkiem założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dokonanie prawidłowej rejestracji w serwisie, polegającej na podaniu niezbędnych informacji wymaganych formularzem rejestracyjnym oraz zapoznanie się i akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz obowiązującej w serwisie Polityki Prywatności. Sprzedawca niniejszym wskazuje, iż brak akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności lub niepodanie przez Użytkownika wszelkich wymaganych formularzem rejestracyjnym danych uniemożliwia założenie Konta Klienta w serwisie, w konsekwencji zaś skorzystanie z jego funkcjonalności.

 

3.2. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób oraz w niezbędnym zakresie. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W każdym czasie Klient ma możliwość usunięcia konta za pośrednictwem opcji dostępnej w serwisie.

 

3.3. W celu prawidłowej rejestracji Klient obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia Konta (obligatoryjne pola wskazane zostają przez system na etapie rejestracji użytkownika Sklepu poprzez właściwe podświetlenie pola).

 

3.4. Dla dokonania skutecznej rejestracji w Sklepie Internetowym niezbędne jest wyrażenie przez Klienta wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę na potrzeby i w zakresie niezbędnym do korzystania z usług przez niego świadczonych (w tym dla prowadzonego procesu rejestracji) w zakresie opisanym obowiązująca dla serwisu Polityką Prywatności. Zgoda wyrażana jest zawsze dobrowolnie. Brak powyższej zgody na etapie rejestracji uniemożliwia skuteczne założenie Konta w Sklepie Internetowym oraz realizowanie zakupów. Zgoda na przetwarzanie danych w przedmiotowym zakresie może być w każdym czasie cofnięta.

 

3.5. Klient zarejestrowany w serwisie otrzyma na podany przez siebie w trakcie procesu rejestracji adres poczty elektronicznej e-mail wiadomość potwierdzającą założenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Aby skorzystać z Konta Klient używa loginu będącego podanym adresem e-mail oraz ustalonego przez siebie hasła, stanowiącego ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskania dostępu do Konta.

 

3.6.   Konto Klienta w Sklepie Internetowym:

 

3.6.1.    jest niezbywalne. Klient nie jest uprawniony do udostępniania danych swojego Konta (w tym loginu i hasła) lub możliwości korzystania z niego jakimkolwiek podmiotom trzecim;

 

3.6.2.    obejmuje dane poufne takie jak login i hasło przypisane do danego Klienta. Klient zobowiązany jest do zachowania w ścisłej poufności przedmiotowych danych, w tym podjęcia kroków zmierzających do ochrony tych danych przed kradzieżą lub zagubieniem. Hasło do Konta Klienta wygenerowane przez Sklep Internetowy na etapie rejestracji (lub zaktualizowane w późniejszym czasie przez Klienta) nie jest znane Sprzedawcy. W przypadku wystąpienia podejrzeń o wejście osób trzecich w posiadanie hasła i / lub loginu wykorzystywanego w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zmiany hasła, za pośrednictwem opcji dostępnej po zalogowaniu na Koncie Klienta oraz niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o takim zdarzeniu (celem weryfikacji potencjalnych ryzyk związanych z takim zdarzeniem).

 

3.6.3.      wymaga – w przypadku zmian po stronie Klienta – aktualizacji jego Danych zamieszczonych na Koncie.

 

4.         Zamówienia

 

4.1.  Użytkownikami uprawnionymi do składania Zamówień na Towar są zarówno Klienci posiadający status zarejestrowanego Klienta, jak i Klienci składający Zamówienia z pominięciem procedury rejestracyjnej (zakup jako Gość). Dla dokonania zakupu Towaru jako Gość (z pominięciem opcji Rejestracji) niezbędne jest wyrażenie przez Klienta wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sklep (realizacja Zamówienia). Zgoda wyrażana jest dobrowolnie. Brak zgody uniemożliwia dokonanie zakupu w Sklepie. Zgoda na przetwarzanie danych w przedmiotowym zakresie może być w każdym czasie cofnięta.

 

4.2.      Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.

 

4.3.      Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego (www.zuniqcbd.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  

 

4.4.      Elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia, uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

4.5.      W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza dostępnego w Sklepie Internetowym należy wykonać poniższe kroki:

 

4.5.1. dokonać wyboru dostępnego Towaru w Sklepie Internetowym poprzez wybór opcji „dodaj do koszyka”;

 

4.5.2. podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia w oparciu o wyświetlane informacje i wskazówki oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z  jego realizacją, w zakresie wskazanym w ust. 3.4. powyżej. Sprzedawca w celu weryfikacji pełnoletności wymaga obligatoryjnie złożenia przez Klienta na etapie złożenia zamówienia oświadczenia o jego pełnoletności;

 

4.5.3. wybrać odpowiednią, dostępną formę płatności;

 

4.5.4. wybrać opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (potwierdzenie Zamówienia).

 

4.6.     Cena Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym – widoczna na karcie danego produktu – podana jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej stawce. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Cena prezentowana na karcie produktu nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

 

4.7.      Sprzedawca zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany cen Towarów w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Dla dokonanych zamówień i umów sprzedaży Towaru zawartych przed zmianą ceny, odwołaniem lub zmianą warunków akcji promocyjnej, obowiązują warunki przed dokonaną zmianą lub odwołaniem.

 

4.8.      Z zastrzeżeniem ust. 5.4. poniżej, informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostawy, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia przez Klienta.

 

4.9.      Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 

4.10.   Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu dwóch dni roboczych od chwili jego otrzymania (wpłynięcia Zamówienia do systemu informatycznego Sprzedawcy). W przypadku zamówień złożonych w dni wolne od pracy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy) lub w sobotę, potwierdzenie zamówienia następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na potwierdzenie Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient nie jest już związany jego treścią

 

4.11. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w przypadku: (i) podania przez Klienta na etapie składania Zamówienia niekompletnych danych, danych błędnych lub mogących wprowadzić w błąd, względnie danych budzących uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości; (ii) w razie niedostępności Towaru lub (iii) wystąpienia innych, nieprzewidzianych w dacie złożenia Zamówienia, okoliczności uniemożliwiających realizację Zamówienia przez Sprzedawcę. O odmowie przyjęcia Zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem elektronicznej informacji, która zostanie przesłana na adres e-mailowy Klienta podany w formularzu Zamówienia lub podczas telefonicznego składania Zamówienia.

 

4.12. W przypadku wydłużonego terminu realizacji Zamówienia Sprzedawca powiadomi Klienta o przedmiotowej okoliczności niezwłocznie, wskazując jednocześnie wydłużony okres oczekiwania na realizację Zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej Klientowi przysługuje prawo odmowy akceptacji wydłużonego terminu realizacji Zamówienia, w konsekwencji zaś prawo do anulowania złożonego Zamówienia.

 

4.13.   Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. poprzedzającym i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

4.14.   Zamówienia w Sklepie Internetowym realizowane są według kolejności ich składania.

 

4.15.   Płatność za Towar oraz jego dostawa następuje wedle wyboru Klienta, na podstawie opcji dostępnych w formularzu zamówienia. Sklep oferuje następujące opcje płatności za Towar:

 

4.15.1.   przelewem, przed dostawą Towaru, na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) za pośrednictwem operatora płatności iMoje;

4.15.2.   płatność za pobraniem; 

 

4.16.   W wypadku wyboru opcji płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży, w przeciwnym razie Sprzedawcy przysługiwać będzie uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie dalszych 7 dni, chyba, że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą strony postanowią inaczej.

 

4.17.  Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT. W przypadku gdy Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz podanie wymaganych danych (w przypadku Przedsiębiorcy konieczne jest podanie numeru NIP).

 

5.      Dostawa Towaru

 

5.1. Dostawa zamawianego Towaru realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowana i wymaga indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą.

 

5.2.    Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Strony mogą postanowić inaczej. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 90 z późn. zm.) o dniach wolnych od pracy

 

5.3.     Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych liczonych:

 

5.3.1. dla formy szybkich płatności iMoje – od dnia zaksięgowania pełnej, wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie operatora płatności iMoje Sprzedawcy;

5.3.1. dla formy płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji ;

 

5.4.    Towary zamówione w Sklepie są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy. Koszt dostawy Towaru do miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta podawany jest – w zależności od wybranej przez Klienta na etapie zamówienia formy dostarczenia przesyłki – w potwierdzeniu otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę i przyjęcia zamówienia do realizacji, przesyłanym na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

5.5.     Formy dostarczenia Towaru dostępne w Sklepie Internetowym:

 

6.5.1.  przesyłka kurierska DHL

 

6.5.2.  przesyłka kurierska inPost

 

6.5.3.  Paczkomat InPost 

 

5.6.  Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o wydaniu zamówionych Towarów Dostawcy w celu ich dostawy. Informacja, o której mowa powyżej, przekazana będzie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia adres email.

 

5.7.  Przy wydaniu przesyłki przez Dostawcę należy w obecności kuriera sprawdzić czy opakowanie Towaru lub sam Towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie i czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia. W przypadku braku takiej zgodności lub ujawnionych wad Towaru, Klient winien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurami lub warunkami stosowanymi przez Dostawcę lub daną firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

 

6.      Odstąpienie od Umowy

 

6.1.  Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Celem realizacji uprawnienia, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru (od chwili objęcia Towaru w posiadanie). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane na adres e-mail: bok@uniqcbd.pl lub na adres: Daniel Husar UNIQ, ul. Wesoła 5, 43-436 Górki Małe.

 

6.2.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

6.3.    Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu Towaru wraz z dowodem zakupu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres siedziby Sprzedawcy.

 

6.4.     Towar winien być zwrócony na adres Sprzedawcy: Daniel Husar UNIQ, ul. Wesoła 5, 43-436 Górki Małe z dopiskiem „Zwrot”.

 

6.5.    W razie odstąpienia od umowy przez Klienta to, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

6.6.   Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

6.7.   W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

6.8.   Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

6.9.     Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

 

6.10.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

6.11.  Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 

6.12.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z ww. wzoru nie jest obowiązkowe dla skutecznej realizacji prawa odstąpienia przez Konsumenta.

 

6.13.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

6.13.1.   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

6.13.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

6.13.3.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

6.13.4.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

6.13.5.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

7.      Niezgodność Towaru z Umową

 

7.1.  Sprzedawca odpowiada wobec Klientów za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

7.2.   Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 

7.3.     Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

 

7.4.  Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: UNIQ Daniel Husar, ul. Wesoła 5, 43-436 Górki Małe lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@uniqcbd.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć zwięzły opis zaistniałego problemu.

 

7.5.     Wzór zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności Towaru z umową stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

7.6.     Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania żądania Klienta.

 

7.7.     Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towary, o której mowa w niniejszym dziale, wobec Klientów niebędących Konsumentami.

 

8.        Newsletter

 

8.1.     Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatną usługę newslettera.

 

8.2.   Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę zapisu do newslettera. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 

8.3.  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje dotyczące tematycznie Sklepu internetowego, oferowanych produktów lub świadczonych usług, w tym treści informacyjne o nowych artykułach oraz rekomendacje produktowe. Newsletter może także zawierać treści promocyjne np. promocje konkursów i innych wydarzeń, usług i produktów organizowane w Sklepie Internetowym lub inne treści reklamowe związane ze Sklepem.

 

8.4.  Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z nieodpłatnej usługi Newsletter.

 

8.5.  Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania Klienta (subskrypcji) do momentu rezygnacji przez Klienta lub wypowiedzenia usługi przez Organizatora.

 

8.6.     Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach nieodpłatnej usługi Newsletter. Usunięcie konta pocztowego Klienta i danych osobowych z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 

8.7. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usługi Newsletter za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, jeśli Klient korzysta z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczaje i zasady współżycia społecznego.

 

9.      Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

9.1.   Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (i) Spory konsumenckie,(ii) Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, (iii) Ważne adresy, (iv) Sprawy indywidualne.

 

9.2.  Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu za pośrednictwem strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 

9.3.     Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą:

 

9.3.1.  zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;

 

9.3.2.  uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 

9.4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach: www.katowice.wiih.gov.pl/

 

9.5. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

9.6.  Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

 

9.7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej (łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr).

 

9.8.   Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 

10.    Postanowienia końcowe

 

10.1.  Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia pełnej poprawności działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej najlepszej wiedzy technicznej, w tym zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

10.2.  Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Daniel Husar UNIQ, ul. Wesoła 5, 43-436 Górki Małe, mailowo pod adres bok@uniqcbd.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

10.3. W wypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.

 

10.4.  Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy obowiązującego prawa nie wiążą Konsumentów, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 287).

 

10.5.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem poddane jest właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem poddane jest sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.

 

10.6.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla Zamówień i umów sprzedaży Towaru dokonanych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy posiadają zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian.