1.      Odstąpienie od Umowy

 

1.1.  Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Celem realizacji uprawnienia, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru (od chwili objęcia Towaru w posiadanie). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane na adres e-mail: bok@uniqcbd.pl lub na adres: UNIQ Daniel Husar, ul. Wesoła 5, 43-436 Górki Małe.

 

1.2.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

1.3.   Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu Towaru wraz z dowodem zakupu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres siedziby Sprzedawcy.

 

1.4.   Towar winien być zwrócony na adres Sprzedawcy: UNIQ Daniel Husar, ul. Wesoła 5, 43-436 Górki Małe z dopiskiem „Zwrot”.

 

1.5.   W razie odstąpienia od umowy przez Klienta to, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

1.6.  Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

1.7.   W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

1.8.   Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

1.9.     Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

 

1.10.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

1.11. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 

1.12.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dostępny jest poniżej. Skorzystanie z ww. wzoru nie jest obowiązkowe dla skutecznej realizacji prawa odstąpienia przez Konsumenta.

 

1.13.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

1.13.1.   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

1.13.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

1.13.3.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

1.13.4.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

1.13.5.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

2.      Niezgodność Towaru z Umową

 

2.1.   Sprzedawca odpowiada wobec Klientów za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

2.2.  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 

2.3.   Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

 

2.4.  Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: UNIQ Daniel Husar, ul. Wesoła 5, 43-436 Górki Małe lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@uniqcbd.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć zwięzły opis zaistniałego problemu.

 

2.5.     Wzór zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności Towaru z umową stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

2.6.     Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania żądania Klienta.

 

2.7.     Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towary, o której mowa w niniejszym dziale, wobec Klientów niebędących Konsumentami.

Pliki do pobrania:

Reklamacja

Odstąpienie od umowy